အေမးအေျဖ


1သင့္အေရးႀကီးအခ်က္အလက္မ်ားသိမ္းစည္းလုိပါသလား?
2FIND MY IPHONE မည္သို႔ပိတ္မလဲ?
3သိမ္းစည္းထားသည့္အခ်က္အလက္မ်ား ျပန္လည္ယူလုိပါသလား?
4သင့္ဖုန္းအသစ္အား မည္သို႔စတင္မလဲ?
5Android မွ iOS သို႔အခ်က္အလက္မ်ားေျပာင္းေရြ႕ လုိပါသလား?
6သင့္ဖုန္းတြင္ Face ID ထည့္သြင္းလုိပါသလား?

ဆက္သြယ္ရန္


ေဖာင္ (သို႔မဟုတ္) ဖုန္း (သို႔မဟုတ္) E-Mail.လိပ္စာ

အမွတ္ ၄၅၊ Multi-storey Car Park,
Secret Garden၊ Junction Square
ကမာရြတ္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။


ဆက္သြယ္ရန္

+959 3360 7777
+959 763 884 884


႐ုံးအခ်ိန္:

တနလၤာေန႔ မွ တနဂၤေႏြေန႔
နံနက္ ၉း၀၀ မွ ည ၉း၀၀ ထိ

သင္စံုစမ္းလုိသည့္ အေၾကာင္းအရာ